Анализ на Закона за частната охранителна дейност – част I

 

Настоящата публикация е първа част от анализ, изготвен от Николай Димитров. Той обхваща анализ на чл. 1-26 от закона, заедно със съдебната практика на районните и административните съдилища.

УВОДНИ БЕЛЕЖКИ

Законът за частната охранителна дейност е в сила вече от 12 години. Неговото приложение обаче повдига множество въпроси, които не са уредени в закона или, макар да са уредени, тяхната уредба е крайно незадоволителна.

Философията на закона, за огромно съжаление е морално остаряла – тя се базира на опита на органите на държавната власт през 90-те години на XX в., като този опит предполага приемането на този наистина рестриктивен (от стопанска и икономическа гледна точка) закон.

Законодателят така и не е отчел, че обществените отношения през тези близо 10 години са се променили коренно и от един бизнес, който е трябвало да бъде контролиран строго, ЧОД се е превърнала в нещо доста по-различно – в икономическа дейност, в която са заети над 100 000 човека (по неофициални данни – за съжаление не се води официална статистика на лицата, които са заети в бранша „Частни услуги за сигурност”), в която вече има професионализъм и принципи. Точно заради това ЗЧОД е морално остарял закон, който следва да бъде отменен и на негово място да бъде приет нов, по-либерален закон, който да очертае пътя за развитие на бранша.

Следващото изложение е опит за анализ на разпоредбите на закона с цел да се изяснят проблемите, свързани с приложението му, както и да се даде една евентуална посока в развитието на частната охранителна дейност (ЧОД) като цяло. То не претендира за пълнота.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този закон урежда обществените отношения, свързани с частната охранителна дейност, нейното административно регулиране и контрол.

             Обхватът на законите в Република България често се дефинира в чл.1 от съответния закон. Тук също е така. Разпоредбата на чл.1 показва, че обществените отношения, които се регулират с този закон, са предимно отношенията по административното регулиране и контрола върху ЧОД. Тази теза се затвърждава и от съдържанието на закона, което се състои предимно от императивни норми на административното право.

 1. Както е известно, в административното право съществуват предимно отношенията на власт и подчинение между орган на държавната власт, овластен от съответния нормативен акт и конкретен правен субект. Така очертан, обхватът на закона предполага точно такива отношения и както ще се види по-долу, само по изключение урежда въпроси от друг характер (например формата на договора за охрана – чл.2, ал.2 ЗЧОД).
 2. Императивният подход би бил оправдан при една друга обществена ситуация, в която частните охранителни фирми се нуждаят от такъв контрол. В настоящия момент такъв контрол затруднява функционирането на този пазар, а оттам и демотивацията на стопанските субекти да извършват като самостоятелна дейност – охранителната. Затова следва да се приеме по-либерално законодателство, което да регулира по-ефективно и чрез други механизми тази дейност.

Чл. 2. (1) Частната охранителна дейност е дейност по охрана на обекти, на мероприятия и на лица, и на техни права и законни интереси от противоправни посегателства.

Разпоредбата на чл.2, ал.1 от ЗЧОД прави опит да даде дефиниция на термина „частна охранителна дейност”. Този опит е незадоволителен поради следното:

 • Разпоредбата е неясно формулирана – подхода на законодателя тук е да изброи от какво се състои дейността като цяло, а не да изведе общите белези на отделните видове охранителни дейности. Този подход е неоправдан с оглед на философията на закона (за която стана на въпрос при разглеждането на чл.1).
 • Една сполучлива дефиниция на тази дейност би изглеждала по следния начин:

„Частната охранителна дейност е дейност по опазване на имуществени и неимуществени права от фактически противоправни посегателства”

 1. Така дефинирана ЧОД може да придобие множество форми, които в момента не се считат за ЧОД (например монтажът на сигнално охранителна техника се счита за ремонтна и строителна дейност). Една такава дефиниция би спомогнала за по-голямата всеобхватност на закона, а оттам и за по-бързото развитие на бранша, имайки предвид огромното разнообразие на услугите предлагани в него.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2011 г.) Дейността по ал. 1 се извършва въз основа на писмен договор от:

 1. търговци, регистрирани по реда на Търговския закон или по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, които са получили лиценз по реда на този закон;
 2. търговци, регистрирани в държава – членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, които имат право да извършват такава дейност съгласно законодателството на държавата, в която са установени, и удостоверят, че отговарят на изискванията на този закон.

             Тази разпоредба прави опит да дефинира нов вид договори със особен, специфичен предмет – опазването на имуществени и неимуществени права на едната страна по договора.

 1. Договорът за охрана представлява договор, по силата на който едната страна (търговец) се задължава да пази имущество или друго, неимуществено право на другата страна (възложител) срещу определено заплащане.
 1. С оглед на посоченото съдържание на договора той прилича на мандатна сделка с елементи на обикновенния влог (чл.280 и чл.250 ЗЗД).
 • Договорът за охрана прилича на договор за поръчка тъй като и в двата договора се възлага извършването на действия – правни или фактически. В общия случай (поръчката) тези действия могат да са и двата вида (и правни и фактически). Това означава, че по силата на поръчката може да се предяви иск срещу трето лице например. При договора за охрана с оглед на специфичния му предмет това няма как да стане. Тук се извършват само фактически действия с оглед на опазването на имуществото и неимуществените права на възложителя от противоправни посегателства (арг. от чл.2, ал.1 ЗЧОД). Този ограничен предмет характеризира всички договори за охрана, защото, както ще стане видно долу, договорът за охрана може да има различен предмет според благото което се защитава.
 • Договорът за охрана има елементи и на обикновения влог (чл.250 и сл. ЗЗД). Това е така поради задълженията в някои видове договори за охрана, на търговеца да пази и върне родово или индивидуално определена вещ. Единствената разлика със обикновения влог е възнаграждението, което се дължи. При договора за охрана то е неразделна част от договора, докато влогът по принцип е безвъзмезден договор .
 • От тези особености възникват и някои права и задължения на страните, които не са посочени в ЗЧОД. Такова ще е например задължението на търговеца да се грижи за предоставените му вещи с грижата на добър търговец (чл. 302 ТЗ). Такова ще е и задължението да се върне вещта в състоянието, в което е предадена (чл. 252, ал.1 ЗЗД), задължението за заплащане на разноски (ако такива са били правени – чл. 252, ал.1, изр.2 ЗЗД) и др.
 • Отделно от представеното дотук, договорът за охрана има свой специфичен предмет, който беше очертан най-общо – опазване на имуществени и неимуществени права от противоправно посегателство.

             Какво означава посоченият предмет?

 1. Опазване – макар и да не е изрично регламентирано, семантичното тълкуване на думата ни дава нейното специфично значение. Опазване (според Български тълковен речник) ще рече Пазене за определено време или безсрочно.
 2. Имуществени права – в правната теория се поддържа мнението, че имуществото като цяло се състои от всички парично оценими права и задължения на определено физическо или юридическо лице (така – Калайджиев, А., Търговско право обща част, ИК „Труд и право”, С., 2010г., стр.61).
 3. Неимуществени права – това са права и задължения, които не са оценими в пари – право на живот, право на свобода и т.н.
 4. Противоправно посегателство – противоправното посегателство е елемент от общия деликтен състав на непозволеното увреждане (чл.45 и сл. ЗЗД). За да е налице противоправност обаче, следва да са налице и другите признаци на непозволеното увреждане , а именно – деяние, вреда, причинно-следствена връзка между двете, вина.

 В този смисъл законодателят тук урежда превантивността срещу непозволено увреждане, или иначе казано дейността по охрана представлява предотвратяване на опит за извършване на непозволено увреждане, а оттам и на престъпленията по смисъла на чл. 9, ал.1 НК.

По своята същност договорът за охрана е:

 • Възмезден – по този договор винаги се дължи една парична престация от възложителя към търговеца, а понякога – от търговеца към възложителя.
 • Двустранен – договорът за охрана се сключва (в общия случай) между две лица, едното от които задължително е търговец (чл.2, ал.2, т.1 и 2 ЗЧОД). Няма пречка обаче договорът да е и многостранен – няколко лица (например живущите в жилищен блок) да сключат общ договор с търговеца за опазване на общо за тях благо (например общите части в блока).
 • Формален – Разпоредбата на чл. 2, ал.2 предписва писмена форма за действителност на договора. Нормата е императивна, което значи, че всяка устна договорка например е нищожна по смисъла на ЗЗД (чл. 26, ал.1, предл. 1 и 2 ЗЗД).
 • Консенсуален – за да възникне валидно договорът, е необходимо съгласието и на двете страни по него, обективирано в писмения договор.

 Видове договори за охрана

             Според благото, което се опазва се различават пет вида договори за охрана:

 1. Договор за лична охрана (чл. 6 ЗЧОД)
 2. Договор за охрана на имущество (чл.7, ал.1 и 2 ЗЧОД)
 3. Договор за охрана на мероприятия (чл. 8 ЗЧОД)
 4. Договор за охрана на ценни пратки и товари (чл.9 ЗЧОД)
 5. Договор за охрана с технически системи за сигурност (чл. 10 ЗЧОД)

Тези договори ще бъдат разгледани спрямо систематичното им място в закона по-долу.

Особен е единият субект по договора за охрана – той винаги следва да е търговец, независимо от правно-организационната форма, която е избрана, и дали тя съществува по българското законодателство.

(3) (Нова – ДВ, бр. 43 от 2011 г.) Дейността по ал. 1 се извършва и от звена за самоохрана в структурите на търговци или юридически лица, които са получили лиценз по реда на този закон.

Като правен институт самоохраната е сравнително нова юридическа конструкция. Тъй като липсва изрична законова дефиниция на това що е то самоохрана, то тя може да се дефинира по следния начин:

Самоохраната е второстепенна дейност (в смисъла на дейност различна от главната дейност на лицето – така и Решение по КНАХД №518/2012 г. по описа на Административен съд – Враца ) на юридическо лице или търговец, която се извършва от лица, които са в трудови правоотношения с него, и която е насочена към опазване на имуществото му. Тази дейност обаче следва да е вписана в предмета на дейност на търговеца или в устава на юридическото лице, за да подлежи то на контрол и лицензиране (арг. от чл.2, ал.2 ЗЧОД във вр. с чл.67 ТЗ, във вр. с чл. 58,ал.1,т.4, във вр. с a contrario чл. 70, ал.1, т.5 ТЗ).

С оглед на гореизложеното може да се заключи че:

 • Тук не е налице договор, тъй като възложителят и търговецът (в посочената по-горе структура) са едно и също лице.
 • Лицата, извършващи самоохрана по смисъла на тази разпоредба, се намират в трудови правоотношения с търговеца/юридическото лице (арг. от чл.27, ал.2 ЗЧОД)
 • Предмет на трудовия договор в случая е охрана на имуществото на конкретния търговец /юридическо лице
 • Дейността подлежи на лицензиране по общия за ЗЧОД ред (арг. от чл. 5, т.5 ЗЧОД).
 • Необходимо е да се създаде обособено звено за самоохрана към конкретния търговец/юридическо лице (чл.11, ал.1 ЗЧОД)
 • Това звено може да извършва охрана само на имуществото на търговеца/юридическото лице (чл.11, ал.2 ЗЧОД)

 (4) (Нова – ДВ, бр. 43 от 2011 г.) Министърът на вътрешните работи съвместно с министъра на икономиката, енергетиката и туризма издават наредба за реда, по който търговците по ал. 2, т. 2 удостоверяват, че отговарят на изискванията на този закон.

            Тази норма е оправомощаваща по своя характер. На това основание е издадена Наредба № Iз-2895 от 15 ноември 2011 г. за реда, по който търговци по чл. 2, ал. 2, т. 2 от Закона за частната охранителна дейност удостоверяват, че отговарят на изискванията на закона за частната охранителна дейност издадена от МВР и МИЕТ.

             Наредбата обаче въвежда някои дискриманационни моменти, що се отнася до удостоверяването, че едно лице, което няма българско гражданство, може да извършва частна охранителна дейност на територията на Република България. Тези моменти се изразяват в следното: В чл.15 на ЗЧОД са описани подробно документите необходими за издаването на лиценз за ЧОД. В чл. 2, ал.3 на Наредбата се посочва че „Към заявлението по ал. 1 се прилага заверено от съответния компетентен държавен орган по установяване копие на документ, въз основа на който търговците по чл. 1 извършват частна охранителна дейност на територията на цялата страна, в която са установени.”. Тази разпоредба обаче не предвижда какво ще се случи, ако режимът, по който този търговец извършва частна охранителна дейност в държавата, в която се е установил, е по-лек от българския – дали ще следва от това, че отговаряйки на по-лекия режим на държава-членка на ЕС, търговецът ще може да извършва дейност на територията на РБ при по-тежък режим за останалите местни търговци?

Чл. 3. Частната охранителна дейност се осъществява при спазване на следните принципи:

 1. зачитане на правата, свободите и достойнството на гражданите;
 2. взаимодействие с органите на Министерството на вътрешните работи (МВР) в борбата с престъпността и опазването на обществения ред;
 3. гарантиране на сигурност и безопасност в охраняваните обекти;
 4. осъществяване на превантивна дейност въз основа на анализ на причините и условията за правонарушения в охраняваните обекти.

             Принципите при осъществяването на ЧОД са правни принципи. Това означава, че те са ръководна идея при осъществяването на тази дейност. Както е известно в правната теория (например Ташев Р., Обща теория на правото, изд. Сиби, С., 2005г., стр.150) принципите са „Утвърдено морално, политическо или юридическо начало, което изпълнява ролята на решаващ аргумент при вземането на юридическо решение относно формулировката и действието на правните норми” (в същия смисъл – Милкова Д., Обща теория на правото, изд. Юрис прес, С., 2003г., стр.139). Т.е. правните принципи не съставляват конкретно правило за поведение. Те дефинират основата на закона, неговата философия, поради което те се очертават с най-голяма степен на абстрактност.

Поради това буди недоумение конкретиката, в която навлиза законодателят при формулирането на принципите по чл.3 ЗЧОД. Това е така, защото някои от „принципите” по тази разпоредба са своего рода задължения за съдействие и това личи от императивния характер и изказа, използвани от законодателя. Например „принципът” на чл.3, т.2 за взаимодействие с органите на МВР е формулиран по такъв конкретен начин, че тази разпоредба не би могло да бъде нищо друго освен императивна задължаваща норма, по която задължено лице е търговецът или звеното за самоохрана. Същото важи и за т.3 и 4. Затова според мен законодателят тук се е опитал да въведе основните ЗАДАЧИ на ЧОД, а не принципите, при които се извършва тази дейност.

Чл. 4. (1) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2011 г.) Частна охранителна дейност се извършва само след получаване на лиценз или удостоверяване правото на лицата по чл. 2, ал. 2, т. 2.

(2) Лицензът може да бъде за извършване дейността на територията на цялата страна или на територията на отделни области.

             Съгласно разпоредбата на чл.9, ал.1, т.2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност „Лицензионен режим се установява само за дейности които: … т.2 . пораждат повишен риск за националната сигурност или обществения ред в Република България, личните или имуществените права на гражданите или правата на юридическите лица, както и за околната среда и са посочени в списъка-приложение към закона. ” В т.13 от посоченото приложение е записана ЧОД като такава дейност, която подлежи на лицензиране от държавата.

Остава неясно обаче на кое основание ЧОД е включена в този списък – дали затова, че ЧОД застрашава националната сигурност, обществения ред, личните или имуществени права на граждани/юридически лица или околната среда или всички посочени? Точно поради това посочихме в началото, че за голямо съжаление философията на закона е морално остаряла – кое и да е от тези основания посочва че извършването на тази дейност (ЧОД) е, едва ли не, заплаха за някое нематериално или материално благо на гражданите, юридическите лица или държавата, макар че това е дейността, която се опитва да предотврати посегателства върху тези права на гражданите, юридическите лица, понякога – и на държавата. Законите не са отчели промяната в икономиката, обществените отношения и вече почти оформения бранш „Частни услуги за сигурност”.

Точно за това, както бе посочено в уводните бележки, законът следва да бъде отменен и заменен с ново, по-либарално и по-модерно законодателство, което да отчете развитието претърпяно от този бранш .

Чл. 5. (1) По реда на този закон се извършват следните видове дейности:

 1. лична охрана на физически лица;
 2. охрана на имуществото на физически или юридически лица;
 3. охрана на мероприятия;
 4. охрана на ценни пратки и товари;
 5. (изм. – ДВ, бр. 43 от 2011 г.) самоохрана на имущество на търговци или юридически лица.

(2) Дейностите по ал. 1 могат да се осъществяват и чрез технически системи за сигурност и помощни средства.

По своето същество чл. 5, ал.1 се опитва да дефинира поддейности на ЧОД. Също така чл.5 дефинира и различните видове договори за охрана, изброени при разглеждането на чл.2, ал.2 ЗЧОД.

Отделно от това прави впечатление, че техническите системи за сигурност и охрана не са основание за вписване или издаване на лиценз. Това е така поради разпоредбата на ал.2, която показва, че коя да е от дейностите по ал.1, може да се извършват с такава техника.

Освен посоченото чл.5, ал.1 ЗЧОД се сочи в практиката и като основание за вписване в регистъра по чл. 40, ал.1 ЗЧОД (въпреки липсата му към настоящия момент). От посоченото до сега можем да направим следния извод за приложението на чл. 5:

 1. Посочената разпоредба дефинира лимитативно дейностите, които могат да се впишат в понятието ЧОД.
 2. Чл.5 е основание за вписване в регистъра към ГД „НП” – чл. 40, ал.1 ЗЧОД.
 3. Чл.5 определя и видовете договори, които могат да бъдат сключвани на основание ЗЧОД.

Изключение от горното прави само т.5 на ал.1. Самоохраната беше коментирана по-горе

ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ. ВИДОВЕ ДОГОВОРИ ЗА ОХРАНА.

Разглежданите по-долу разпоредби (чл.6-10 ЗЧОД) изпълняват двояка функция – от една страна дефинират дейностите по които един търговец може да бъде лицензиран на основание чл.5, ал.1 ЗЧОД, а от друга – дефинират съдържанието на договорните отношения между търговеца и възложителя. Това е по необходимост, тъй като с оглед на извършваната дейност се издава отделен лиценз за всяко от посочените основания по чл.5, ал.1, т.1-4 ЗЧОД. В този смисъл предметът на договора за лична охрана например ще трябва да се определи не само спрямо волята на страните, а отчитайки и изискванията на чл.6 ЗЧОД и то само ако съответният търговец има право да извършва дейността по чл.5, ал.1, т.1 ЗЧОД. На страните по договора са оставени модалитетите (срок на изпълнение, цена и т.н.). Затова двете неща – определението за дейността и определението на предмета на договора се определят по закона и ще бъдат разгледани общо.

 1. Лична охрана – чл.6 от ЗЧОД

Чл. 6 Личната охрана е дейност по защитата на телесната неприкосновеност на физически лица от противозаконни посегателства, както и тяхното предотвратяване и пресичане.

             Или иначе казано чрез личната охрана се опазва животът и здравето на възложителя от деяния, които биха могли да го увредят и които в повечето случаи представляват освен непозволено увреждане, и престъпление (например по чл.115 и сл. НК – убийство, чл. 128 и сл. НК – телесна повреда във всичките и форми и др. )

Какво обаче следва да се разбира под „предотвратяване” и „пресичане”?

Според мен, макар и да няма легална дефиниция, и практиката да мълчи по този въпрос, разликата между тези две понятия се намира в етапа на увреждането – ако увреждането все още не е започнало, но се е разбрало за намерението то да се извърши и са предприети съответните действия по обезпечаването на сигурността на възложителя, това би следвало да се приеме за предотвратяване на посегателството. Обратното – ако е започнало посегателството и охранителите реагират в последствие и го спрат – това е пресичане. Т.е. тук се бранят неимуществени права – право на живот, неприкосновеност на личността и т.н.

Разпоредбата на чл.6 определя особена страна по договора за лична охрана – това може да е само физическо лице. И това е логично имайки предвид, че телесната неприкосновеност е присъща само за материално обособени субекти, каквото не е юридическото лице например.

На база на изложеното можем да дефинираме предмета на договора за лична охрана по следния начин:

С договора за лична охрана охранителя или търговеца се задължава да опази физическото лице, неговия живот, здраве, телесна цялост и неприкосновеност, срещу възнаграждение. Договорът е писмен (формата е за действителност).

 1. Договор за охрана на имущество (чл. 7 ЗЧОД)

Чл. 7. (1) Охраната на имуществото е дейност по неговата физическа защита от противоправни посегателства.

(2) Дейността по физическата защита може да включва и осигуряването на пропускателен режим в обектите.

Това е може би най-неточната разпоредба в целия закон. Това е така защото:

 1. Както посочихме по-горе (ІV, т.2) имуществото е съвкупността от всички оценими в пари права и задължения на определен правен субект. В този смисъл на думата българското законодателство познава само един способ за защита на права и задължения от противоправно посегателство – това е искът. В подкрепа на това твърдениe са например владелческите и негаторните искове по Закона за Собствеността, исковете за непозволено увреждане и неоснователно обогатяване по ЗЗД и др.
 2. След като правата по принцип, а най-вече имуществените такива, се бранят по исков път, то какво следва да означава “физическа защита” на едно материално право (например правото ми на собствено спрямо определено количество стоки)?

С цел да бъдат избегнати такива противоречия, според мен следва тази разпоредба да се измени в следния смисъл:

„Охраната на имущество представлява опазването на движими и недвижими вещи на възложителя от противоправни посегателства”.

За този договор е специфичен силно материалния характер на предмета му. Тук се бранят физически, както родово, така и индивидуално определени предмети (например склад пълен с ябълки, фабрика, определена машина и т.н.). Предмет на договора може да бъдат само вещи (в този смисъл и НАХД №84/2012 на РС Несебър). Точно тук законодателят е бил неточен, тъй като не е съобразил материалния характер на имуществото, което следва да се защити физически.

Отделно от това, тълкувайки ал. 2 на посочената разпоредба стигаме до извода, че имуществото винаги се намира на определен „обект”.

Под „обект” следва да се разбира географското местоположение на сграда, инфраструктура или друго място на което следва да се извърши дейността по опазването на тези вещи. Пропускателният режим е уреден в няколко разпоредби на закона като дейността по пропускане е уредена в чл.30, ал.1 ЗЧОД. Тук я споменаваме за пълнота на изложението, но тя ще бъде разгледана по-долу.

На база на изложеното можем да дефинираме предмета на договора за охрана на имущество по следния начин:

            С договора за охрана на имуществото охранителя или търговеца се задължава да опази определени родово или индивидуално определени вещи на възложителя от противоправно посегателство срещу възнаграждение.

 1. Договор за охрана на мероприятия (чл. 8 ЗЧОД )

Чл. 8. Дейността по охрана на мероприятия е комплекс от действия, насочени към обезпечаване спокойното и безпрепятствено протичане на масови прояви или дейности с краткосрочен характер.

             Т.е. тази дейност е насочена към опазването на група физически лица, които организирано са се събрали по някакъв повод на определено място, както и е насочена към подсигуряването на обществения ред и сигурността на всички трети лица (тези които не участват в „масовата проява или дейност с краткосрочен характер”)

Какво обаче разбира законодателят, когато разделя мероприятията на масови прояви и дейности с краткосрочен характер?

Съдебната практика мълчи по този въпрос. Той според мен, трябва да се преценява за всеки един конкретен случай. Общото между двете понятия е това, че винаги има обособена група хора, които са се събрали на определено място с определена цел. Масовото мероприятие винаги е с краткосрочен характер (практиката показва че са доста редки случаите при които се наблюдава масово мероприятие да продължи повече от няколко часа). Може би под „дейности с краткосрочен характер”, законодателя има предвид дейности, които са с по-кратко времетраене от масовото мероприятие. И това би било логично заключение имайки предвид изброяването, направено в тази разпоредба.

С договора за охрана на мероприятия едната страна (търговеца) се задължава да опазва група физически лица, събрали се на определено място с определена цел, за определено време, срещу възнаграждение. Договорът се сключва между търговеца и организаторите на събитието и е в писмена форма за действителност.

             Интересното тук е, че страна по договора за охрана на мероприятия (както от страната на „търговец”, така и от страната на възложител) може да бъде и държавата. Това е така поради изричната разпоредба на чл. 76, ал.3 от ЗМВР. Макар и малко абсурдна, нормата на чл.76 ЗМВР като цяло води до следно положение:

Държавата по принцип има задължението да опазва обществения ред и сигурността на населението (чл. 4 , ал.2 , във вр. с чл.28, във вр. с чл. 30, ал.1, чл.32, ал.1, изр.2 и т.н. от Конституцията). Това задължение се изразява и в охраната на мероприятия и манифестации с оглед на опазването на обществения ред и спокойното протичане на тези прояви. Оказва се обаче, че освен при изпълнение на това си задължение органите на МВР могат да получават пари от договори за охрана на мероприятие (чл.76, ал.3 ЗМВР). Или иначе казано – веднъж тези дейности се заплащат от републиканския бюджет, и още веднъж – ако е сключен договор със „заинтересованите лица”. Считам тази практика за необоснована с оглед на задълженията на МВР по чл. 6 и чл.7 ЗМВР и по посочените разпоредби на Конституцията на Република България.

 1. Договор за охрана на ценни пратки и товари

Чл. 9. (1) Охраната на ценни пратки и товари е дейност по защита на пари, ценни книжа, благородни метали, произведения на изкуството и други ценности, чието транспортиране задължително се осъществява с въоръжена охрана, специално оборудван транспорт, надеждна връзка и други технически и помощни средства за защита.

(2) Министърът на вътрешните работи определя с наредба реда за организиране на охраната при транспортирането на ценните пратки и товари по ал. 1.

             С договора за охрана на ценни пратки и товари се защитават материални ценности, които винаги са индивидуално определени (например картината „Мона Лиза”) и със голяма стойност както оценена в пари, така и като историческа или друга ценност. Законът вменява задължение за пренасянето на тези пратки с въоръжена охрана (чл.12, ал.1 ЗЧОД във вр. чл.1, ал.1, т. 3 от ЗОБВВПИ). Законът също така вменява задължение за използване на специално оборудван транспорт, „надеждна връзка” и други технически и помощни средства.

Спецификациите на тези помощни средства и на транспорта са уредени в Наредба № І-121 от 24 юни 2004 за реда за организиране на охраната при транспортирането на ценните пратки и товари.

Чл. 7, 8 и 9 от посочената наредба, регламентират какви са минималните изисквания към техническите средства за охраната на тези пратки.

За да се охраняват такива пратки обаче, трябва да е налице валидно издаден лиценз по чл.5, ал.1, т.4 ЗЧОД, да е създадено звено при търговеца, което да се занимава изрично и само с тази дейност (арг. от чл.4 от Наредбата), да са създадени необходимите вътрешни документи, за да е регламентиран начина на действие при определени ситуации; търговецът следва да разполага с техническите и помощни средства по чл.7,8,9 от Наредбата, като неспазването на това изискване е основание за ангажиране на административно наказателна отговорност – чл. 45 ЗЧОД, и/или за отнемане на лиценза, което обстоятелство се преценява за всеки конкретен случай.

Както е видно развиването на такава дейност подлежи на по-строг контрол спрямо другите видове дейности. Това е така поради голямата стойност на превозваното и поради голямата опасност от увреждане, загубване или кражба на тези ценности.

Затова законодателят и Министърът на вътрешните работи са овластени да създадат такива условия, които да гарантират спокойното транспортиране и запазването на тези ценности от противоправни посегателства или от тяхното случайно погиване.

 1. Договор за охрана със сигнално охранителна техника

 Чл. 10. Охраната с помощта на технически системи за сигурност е дейност по наблюдение и контрол с технически средства на охраняваните обекти и проверка на получените сигнали.

             Този договор е последният от договорите за охрана. При него е характерно, че няма физическо присъствие на служители на търговеца на охранявания обект, а последният се охранява чрез видеонаблюдение и/или наблюдение на място и т.нар. сигнално охранителна техника.

Този вид охрана може да се извършва от всички лица лицензирани по чл.5, ал.1 ЗЧОД – за него (поне на теория) не е необходим отделен лиценз, нито пък е необходимо посочването му във вече издаден такъв. Това е видно от тълкуването на чл. 5, ал.2 във вр. с чл.10 ЗЧОД. Съгласно чл.5, ал.2 дейностите по ал.1 на същата разпоредба може да се извършват със технически системи за сигурност. Точно поради това охраната с технически системи за сигурност (по известни като сигнално-охранителна техника – СОТ) не е отделно основание за издаване на лиценз, а е спомагателна, второстепенна дейност на търговците, една възможност която следва да се уговаря между възложителя и търговеца .

При всички случаи обаче е необходимо да е издаден валиден лиценз по чл.5, ал.1 ЗЧОД, за да може да се използва и СОТ.

Дейността по охрана със СОТ е лимитативно определена в чл.10. Това означава, че охрана със СОТ представляват само тези дейности, които са посочени в чл.10. Тук влизат:

 • Наблюдение – тъй като не е изрично посочено що е то наблюдение, то тук може да се използват както видеозаписващи устройства, които може да предават в реално време, така и наблюдението да се извършва около мястото на охранявания обект.
 • Използване на сигнални средства – тук се имат предвид устройства, които (най-често) използват радиочестотния спектър и/или (в някой случаи) интернет, за да сигнализират при определени обстоятелства (говорим за отваряне на врата без въвеждането на определен код, разбиване на прозорец и т.н.)
 • Проверка на получените сигнали – това е дейност която се извършва в посочения обект след получаването на сигнал от сигнално средство. При проверка на сигнал обаче, тъй като законово не е уредено друго, охранителите нямат право да влизат в охранявания обект без присъствието на възложителя или негов представител. Това е така поради Конституционния текст на чл. 33, ал.2 който забранява достъп до жилището на гражданите без тяхното изрично съгласие, освен ако това става с цел да се предотврати извършването на престъпление, или за да се залови извършителя му, ако е бил заварен при извършването му, както и при случаите на крайна необходимост (запазване на имуществото от пожар, спасяване на заложник и т.н.).

Въоръжена и невъоръжена охрана

 Чл. 12. (1) Охранителната дейност се осъществява с невъоръжена или с въоръжена охрана.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 73 от 2010 г., в сила от 17.09.2010 г.) При въоръжената охрана се спазват изискванията на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

             Съгласно чл. 12, ал.1 ЗЧОД дейностите по чл.5, ал.1 се извършват с въоръжена или невъоръжена охрана. Както се видя при разглеждането на договора за охрана на ценни пратки и товари в някои случаи законодателя изисква задължителна въоръжена охрана. Във всички останали хипотези е възможно охраната да се извършва както от въоръжени, така и от невъоръжени лица.

За да е налице обаче въоръжена охрана, лицето. което я осъществява, трябва да има разрешително, издадено по реда на ЗОБВВПИ и нормативните актове по изпълнението на този закон.

Придобиването на огнестрелно оръжие е уредено в Глава четвърта на закона озаглавена „Придобиване, съхранение, носене и употреба на взривни вещества, на оръжия, на боеприпаси и на пиротехнически изделия”.

Компетентен да издава разрешения за носене и ползване на огнестрелно оръжие е директорът на ГД „НП” или началника на РУ на МВР „по местонахождение на обекта за съхранение или по постоянния адрес на физическото лице” – чл.50, ал. 3 ЗОБВВПИ.

За да се издаде разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжия, трябва да не са налице предпоставките за отказ за издаване на такъв акт, посочени кумулативно в чл.58, ал.1, т.1-10, както и в ал.2 (за малолетни и непълнолетни), ал. 4 (забрана за издаване на разрешение за ползване и носене на оръжие от лице, което няма необходимата квалификация по безопасно боравене с оръжия и взривни вещества).

Има известни допълнителни задължения след придобиването на разрешението. Такива са забраната за открито носене на оръжие (чл. 60, ал.1, т.1), носене на оръжия на масови мероприятия (т.3) и др.

Основното задължение на лицата, придобили разрешение, е да пазят оръжието в техническа изправност, да не го губят, да го пазят от кражба.

Получаването на разрешението става по реда на чл. 76 и сл. ЗОБВВПИ, като отказите за издаване на такива разрешения подлежат на обжалване по реда на АПК – чл. 83, ал.6 ЗОБВВПИ.

Невъоръжената охрана може да използва технически средства за защита.

ЛИЦЕНЗ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ .

Производството по издаването на лиценза за извършване на охранителна дейност е уредено в чл.13 и сл. от ЗЧОД. По същество лицензът е индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21, ал.1 от АПК, и като такъв притежава всички свойства на този вид актове.

Лицензът, както и отказът за издаването му, може да бъде обжалван от заинтересованите лица в 14 дневен срок от издаването му, като специфичното тук е прескачането на обжалването по административен ред и директното обжалване пред административния съд.

Чл. 13. (1) (Предишен текст на чл. 13, изм. – ДВ, бр. 43 от 2011 г.) Лицензи за извършване на частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 1 – 4 се издават само на търговци, регистрирани по реда на Търговския закон или по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.

(2) (Нова – ДВ, бр. 43 от 2011 г.) Лиценз за извършване на частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 5 се издава на търговец или юридическо лице.

Чл. 14. (Изм. – ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Лицензи за извършване на частна охранителна дейност се издават от директора на Главна дирекция “Национална полиция” или от упълномощени от него лица.

Съгласно посочената разпоредба само търговци, регистрирани по реда на ТЗ, могат да искат издаването на лиценз.

Търговец по смисъла на чл. 1 от ТЗ са юридически или физически лица, или обединения от такива лица които или извършват някоя от посочените в ал.1 сделки, или са търговски дружества, или начина на водене на работата им изисква водене по търговски начин.

За да е едно лице търговец, то трябва да е вписано в търговския регистър. Но това означава, че например жилищно-строителните кооперации, обединенията (консорциум) и гражданските дружества по ЗЗД не може да искат издаване на лиценз. Това е така, защото макар делата им да се водят по търговски начин, ЗЧОД изисква регистрация по ТЗ .

Дружества регистрирани в Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария също подлежат на лицензиране, но при по-облекчена процедура (вж. Наредбата по чл. 2, ал.2 ЗЧОД).

Лиценз за самоохрана се предоставя на юридическо лице (например жилищно-строителните кооперации).

Гореизложеното показва, че единствените правни субекти, които не може да получат лиценз за охрана/самоохрана, са гражданските дружества по ЗЗД. Това е така, тъй като те са неперсонифицирани образования. Те могат да бъдат работодатели по силата на законовата фикция на §1 от КТ, която ги приравнява на юридически лица за целите на КТ. Но по принцип те не са юридически лица и нямат свое имущество . Затова и те не може да са субекти, които да искат лиценз по чл.13 ЗЧОД.

Компетентен орган по издаването на лицензи по ЗЧОД е директора на ГД „НП” или упълномощени от него лица. Ако обаче следваме принципите на административното право, от това ще следва, че само и единствено органът, издал лиценза, може да извършва контрол по спазването му. Тук това не е точно така, както ще стане ясно по-долу в коментарът на секция Контрол и Административно-наказателни разпоредби.

 Чл. 15. (1) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2011 г.) За получаване на лиценз за извършване на дейности по чл. 5, ал. 1 лицата подават писмено искане до компетентния орган.

             По същество искането представлява искане за издаване на индивидуален административен акт, по смисъла на чл. 24, ал.1 АПК , който акт е с удостоверително действие. Действието на акта е такова, тъй като получаването на лицензията удостоверява че търговецът/юридическото лице, отговаря на изискванията за извършване на определения вид дейност и може да извършва дейност по ЗЧОД, като получава ново правно качество – това на субект по ЗЧОД.

(2) Към искането по ал. 1 се прилагат:

 1. (изм. – ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. – ДВ, бр. 43 от 2011 г.) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или в регистър БУЛСТАТ;
 2. (изм. – ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., отм. – ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.)
 3. (изм. – ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. – ДВ, бр. 43 от 2011 г.) удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, че търговецът и неограничено отговорните съдружници в командитно или събирателно дружество, или юридическо лице нямат задължения;
 4. (доп. – ДВ, бр. 43 от 2011 г.) декларация, че търговецът или юридическото лице няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове;
 5. образци на лична идентификационна карта, отличителен знак или униформено облекло;
 6. документ за внесена държавна такса.

Така посочените приложения са с доказателствена сила пред решаващия орган. Те целят да покажат че са налице предпоставките за издаването на лиценза, като част от тях са позитивни предпоставки (вписването в ТР), други са отрицателни (липсата на задължения към държавата и общините).

С декларацията по ал.2, т.4 се цели евентуалното ангажиране на наказателната отговорност на заявителя, тъй като при посочване на неверни данни, провинилото се лице може да бъде подведено под такава отговорност на основание чл. 309, ал.1 от НК, както и при неверни данни решаващия орган може да не издаде лиценз изобщо.

За да бъде допуснато искането за издаване лиценз, трябва да са налице всички приложения.

Ако някое от тях бъде пропуснато, Директорът на ГД”НП ” трябва да даде 14-дневен срок за отстраняване на нередовностите. Ако срокът се пропусне се постановява отказ. Срокът е преклузивен. (вж. чл.16 и чл.17 ЗЧОД)

Интересно е приложението за образец на облекло, лична идентификационна карта или отличителен знак. Това изискване означава, че охранителите като цяло следва да се отличават, за да може да упражняват правата и задълженията си по този закон. Отделно от това този отличителен знак следва да е с ясни реквизити показвайки изрично, че лицето, което ги носи, е охранител.

Отделно от това въпреки съдебната практика (решение № 338 по НАХД № 396/2012 по описа на Районен съд – Попово) според мен може да бъде издаден само един от посочените образци и искането да е отново допустимо. Това е така поради употребата на съюза „или”, който предполага алтернативност на трите изисквания – или лична идентификационна карта, или отличителен знак или униформено облекло.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 43 от 2011 г.) Освен документите по ал. 2 физическите лица, регистрирани като еднолични търговци, членовете на управителния орган на търговското дружество или на юридическото лице, както и неограничено отговорните съдружници в командитно или събирателно дружество прилагат допълнително:

 1. свидетелство за съдимост;
 2. (доп. – ДВ, бр. 82 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 69 от 2008 г.) служебна бележка от Националната следствена служба и областната дирекция на Министерството на вътрешните работи, удостоверяваща липсата на започнати наказателни производства за извършени умишлени престъпления от общ характер;
 3. (изм. – ДВ, бр. 82 от 2006 г.) декларация от лицата, че срещу тях няма започнато досъдебно производство за извършено умишлено престъпление от общ характер;
 4. медицинско удостоверение, че лицата не страдат от психически заболявания.

(4) (Нова – ДВ, бр. 43 от 2011 г.) Към искането по ал. 1 търговците, регистрирани по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, прилагат документи, еквивалентни на посочените в ал. 2 и 3, издадени от компетентен орган от държавата, в която са установени, придружени с официален превод на български език.

(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 43 от 2011 г.) Обстоятелството по ал. 3, т. 3 се проверява и служебно.

(6) (Предишна ал. 5 – ДВ, бр. 43 от 2011 г.) Лицензите по ал. 1 се издават по образец, утвърден със заповед на министъра на вътрешните работи.

Правилата на ал.3 от чл. 15 са специални и се отнасят до определен кръг субекти – това са съдружниците, членовете на управителния орган на търговско дружество, на персоналните търговски дружества и едноличните търговци. Те трябва да представят допълнителни документи с оглед на личния характер на участието им в дружеството. Тези официални документи удостоверяват липсата на конкретни обстоятелства, които биха били пречка за осъществяването на охранителна дейност.

Декларацията по т.3 за липсата на започнато досъдебно производство за извършено тежко умишлено престъпление от общ характер (съгласно НК – чл. 93, т.7 тежко престъпление е това престъпление, за което закона предвижда наказание лишаване от свобода за повече от 5 години). Освен горепосоченото следва да се има предвид, че с оглед на тълкуванието на разпоредбата, ако лице, което е извършило престъпление, но при друга форма на вината (например непредпазливост), то неговото искане ще е допустимо и ще може да се издаде лиценз на дружеството, в което той е неограничено отговорен съдружник или е едноличен търговец. Това по ред причини би било неморално (например ако ме разследват за непредпазлив опит за убийство, или непредпазливо причиняване на лека, средна или тежка телесна повреда аз пак ще мога да извършвам тази дейност), но е законно към момента.

Чл. 16. (1) (Изм. – ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Исканията за издаване на лицензи по чл. 14 се подават до директора на Главна дирекция “Национална полиция”.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 43 от 2011 г.) Когато представените документи са непълни или не отговарят на задължителните изисквания на този закон, търговецът или юридическото лице се уведомява писмено за това в 14-дневен срок от постъпването им.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 43 от 2011 г.) Търговецът или юридическото лице отстранява непълнотите и несъответствията в документите или представя допълнително необходимите документи и сведения в 14-дневен срок от уведомлението по ал. 2. Ако в този срок не бъдат отстранени недостатъците на искането, производството по издаване на лиценз се прекратява

Чл. 17. Компетентният орган по чл. 14 издава или отказва издаването на лиценз в срок един месец от подаване на искането, съответно от отстраняване на непълнотите или несъответствията в документите, или от представянето на допълнително изисканите документи.

Както бе споменато по-горе компетентен да издава лицензи е директорът на ГД „НП”. Това той прави с оглед на изричната законова делегация на чл.16, ал.1 от ЗЧОД. До него се подават исканията, които следва да се разгледат в едномесечен срок от подаване на искането или от отстраняване на нередовностите.

Ако липсва произнасяне е налице мълчалив отказ по смисъла на чл.58, ал.1 АПК, който подлежи на обжалване по реда на съдебното обжалване на индивидуални административни актове по АПК (‘чл. 58, ал.1 във вр. чл. 22 ЗЧОД)

Чл. 18. (1) Лицензът за извършване на дейности по този закон се издава без срок.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2011 г.) До 31 март всяка календарна година лицата, извършващи дейност по чл. 5, ал. 1, подават декларация, че не е настъпила промяна в обстоятелствата по чл. 15.

(3) За издаваните лицензи се събират държавни такси в размери, определени от Министерския съвет.

Лицензът е безсрочен с оглед на тежката форма на административно регулиране, завишения контрол и високата такса за издаването му. Декларацията, която се попълва, че не е настъпила промяна в обстоятелствата по същество, е едно уведомление .

Отделно от това, ако настъпва промяна в посочените обстоятелства следва да се издаде нов лиценз (например ако се промени собственика на персонално търговско дружество, настъпи сливане между две предприятия, умре едноличния търговец и т.н.), като, ако става дума за наследство по закон, легитимирани да искат нов лиценз са наследниците по закон на съответния наследодател. Друг е въпросът при частните правоприемници (т.нар. заветници, също така и новите предприятия при сливане, отделяне и разделяне) – легитимацията им ще зависи от правата, които имат спрямо завещаното или спрямо имуществото, което са придобили, и дали то включва отношенията по управление и контрол на търговско дружество съотв. едноличен търговец.

За таксите по ал.3 – те са определени в чл. 57 от Тарифа №4 за таксите които се събират в системата на МВР .

Чл. 19. (1) (Доп. – ДВ, бр. 43 от 2011 г.) При изгубване, противозаконно отнемане или унищожаване на лиценза за извършване на охранителна дейност търговецът или юридическото лице в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството писмено уведомява органа, който го е издал, като описва условията, при които е станало това.

(2) Органът, издал лиценза, в 14-дневен срок от уведомлението издава дубликат на документа, за което се събира държавна такса в размер, определен от Министерския съвет.

В чл. 19 ал.1 са описани условията, при които може да се издаде дубликат на документа. Това са изгубване, унищожаване и противозаконно отнемане на физическия носител на лиценза. Седемдневният срок обаче според мен е кратък, особено ако става дума за бедствие или авария засегнала значително на търговеца.

Държавната такса е отново определена в чл. 57 от Тарифа №4 за таксите, които се събират в системата на МВР .

Чл. 20. (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2011 г.) Търговците или юридическите лица са длъжни в 14-дневен срок писмено да уведомят органа, издал лиценза или вписал удостоверяването по чл. 2, ал. 2, т. 2, за промяна на обстоятелствата по чл. 15 и чл. 27, ал. 2.

ОСНОВАНИЯ ЗА ОТКАЗ ЗА ИЗДАВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА ЛИЦЕНЗ

Чл. 21. (1) Лиценз не се издава, а издаденият се отнема, когато:

 1. (доп. – ДВ, бр. 43 от 2011 г.) търговецът или юридическото лице:

а) има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;

б) е обявен в несъстоятелност;

в) осъществява вид охранителна дейност, за която няма лиценз или я осъществява извън територията, за която има лиценз;

г) предостави на назначените от него охранители огнестрелно оръжие, без те да притежават съответно разрешение за носене и употреба;

 1. едноличният търговец, управителят или членът на управителния орган или неограничено отговорният съдружник в командитно или събирателно дружество:

а) е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;

б) срещу него е започнато наказателно преследване за умишлено престъпление от общ характер;

в) страда от психическо заболяване;

 1. (изм. – ДВ, бр. 43 от 2011 г.) ръководителят на охранителната дейност или определените за охранители служители не отговарят на условията по чл. 27, ал. 2.

(3) При отнемане на лиценза лицата по ал. 1 не могат да кандидатстват за издаване на нов лиценз за срок от една година от отнемането, а при отказ за издаване на лиценз срокът е 6 месеца.

 Чл. 22. (Изм. – ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Отказът за издаване на лиценз и отнемането му могат да се обжалват по съдебен ред чрез органа, който е издал акта, в 14-дневен срок по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Основанията за отказ и за отнемане на лиценз за извършване на частна охранителна дейност са изчерпателно изброени в чл.21, ал.1 от ЗЧОД. Изчерпателността означава, че не е възможно отнемането съответно отказът за издаване на лиценз на кое да е друго основание.

Основанията са разделени на три с оглед на субекта който е заявил съотв. който има издаден вече лиценз.

 1. Първата група от лица са търговци и юридически лица

Под търговци в тази разпоредба следва да се разбират само капиталовите търговски дружества (ООД, АД, КДА), както и обединенията от такива дружества, стига тези обединения да подлежат на вписване в търговския регистър (такива са Европейското обединение по икономически интереси и Европейското дружество, но не и консорциум например).

При тази група прави впечатление чисто финансовите предпоставки за отнемане, съответно отказ за издаване на лиценза:

 • т.А на ал.1 урежда като главно обстоятелство за отнемане или отказ за издаване на лиценз „парични задължения към държавата установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или към осигурителните фондове, освен ако компетентния орган е допуснал отсрочване или разсрочване на задълженията.” При такова описание, актът, за който говори тази разпоредба, е ревизионният акт по смисъла на чл.118, ал.1 от ДОПК. Определението обаче не е съобразено с влизането в сила на ДОПК от 01.01.2006г., и все още възпроизвежда определението на актове за установяване на държавно вземане по смисъла на стария ДПК, и актовете с които се установява дължимост на осигурителни вноски. В този смисъл разпоредбата следва да се тълкува спрямо действащия към момента правен режим на ревизионния акт. Затова няма да е основание за отнемане на лиценза, задължение на охранителната фирма, произлизащо от договорни отношения между нея и държавата (например произлизащи от договор за концесия, договор по ЗОП и т.н.) , но ще е основание за отнемане на лиценза неплащане на осигурителните вноски на работниците и служителите, неплащане на корпоративния данък по ЗКПО и т.н.
 • т.Б на ал.1 въздига като основание за отнемане на лиценза обявяването в несъстоятелност на търговеца или юридическото лице. Тази разпоредба е неточна с оглед на производството по несъстоятелността и следва да бъде тълкувана спрямо него. Така ако в едно започнато вече производство по несъстоятелност длъжникът бъде обявен за свръхзадължен със решение по чл. 630, ал.1 ТЗ и бъде насрочено събрание на кредиторите с оглед на изготвянето на оздравителен план на търговеца, това няма да е основание за отнемане, тъй като:
 • търговецът продължава да развива дейността си и не е прекратен;
 • оздравяването предполага търговецът да може да извършва основната си дейност, а с оглед на изискванията на ЗЧОД (чл.2, ал.1 във вр. с чл.5) това не може да стане, ако лицензът е бил отнет или се отказва издаването;

Ако обаче съдът се произнесе с решение по чл. 630, ал.2 от ТЗ, с което едновременно с обявяването на длъжника за свръхзадължен прекрати неговата дейност и постанови осребряването на имуществото му, тогава ще се приложи т.Б и лицензът следва да бъде отнет. Или иначе казано – т.Б следва да се приложи тогава, когато търговецът прекратява дейността си, на основание изпълнение на решението за обявяване на неплатежосособност и/или свръхзадълженост от компетентния за това съд (окръжния съд – чл. 613 ТЗ), и това решение е влязло в сила или подлежи на незабавно изпълнение.

 • т. В въздига като основание за отнемане или отказ от издаване на лиценз „осъществява вид охранителна дейност, за която няма лиценз или я осъществява извън територията, за която има лиценз”. Тази разпоредба обаче не предвижда какво трябва да се случи, ако търговецът или юридическото лице има издаден лиценз за извършването на определен вид охрана (например лична охрана), извършва и друг вид охрана (например охрана на имущество) и след това подаде документи за нов лиценз за неправомерно извършваната дейност. Според мен ако тълкуваме стриктно закона, следва да се откаже издаването на втория лиценз и да се отнеме първият, като след 1 година търговецът ще може да подаде документи за издаване на първия лиценз (в нашия пример – за извършване на дейности по лична охрана), а след 6 месеца – за втория. Тези срокове са уредени в ал. 3 на чл.21 и ще бъдат разгледани по-долу.

Според мен обаче едно такова стриктно тълкуване би било вредно, както за компетентния орган така и за търговците и юридическите лица извършващи дейностите по ЗЧОД. Затова в нашия пример би следвало да се издаде вторият лиценз (за охрана на имущества), ако предпоставките затова са налице, но да се отнеме първият такъв (за лична охрана).

 • т. Г гласи, че ако търговецът или юридическото лице „предостави на назначените от него охранители огнестрелно оръжие, без те да притежават съответно разрешение за носене и употреба;” това е основание за отнемане на лиценз. Въоръжената охрана, и редът за придобиване на разрешение за носене и употреба на оръжия, бе разгледана по-горе (в анализът на чл. 12 ЗЧОД).
 1. Втората група субекти са участниците в персоналните търговски дружества (Командитно дружество, Събирателно дружество), както и едноличните търговци (в т.ч. ЕООД, ЕТ и ЕАД). Интересно е изчерпателното изброяване на лицата, на които лиценз не се издава, а издадения се отнема. Това са „едноличният търговец, управителят или членът на управителния орган или неограничено отговорният съдружник в командитно или събирателно дружество„. Това изброяване е обусловено от личния характер на участието на физическите лица в съответното дружество . При едноличния търговец обаче нямаме дружество – той е физическо лице по смисъл на ТЗ (чл. 56 ТЗ). Затова той е във втората група субекти, които имат различни основания за отнемане или неиздаване на лиценз.

Прави впечатление, че тези основания са с изключително личен характер, независимо от финансовото им състояние към определен момент.

 • т.А предполага извършването на престъпление от общ характер, което лицето (ЕТ, управител или член на управителен орган или неограничено отговорен съдружник) е извършило умишлено и за което има влязла в сила осъдителна присъда. Тук законодателят е преценил, че ако физическото лице бъде осъдено за престъпление от частен характер (такова, което не се образува от прокурора, а от пострадалия с тъжба), каквито са например – причиняването на лека телесна повреда (чл. 130 и чл.131, ал.1 във вр. чл. 161 НК), за нарушаване на неприкосновеността на жилището (чл. 170, ал.1 във вр. чл. 175 НК), обида и клевета (чл. 146, ал.1, чл. 147, ал.1, чл.148 и 148а НК във вр. с чл.161 НК) и др., няма да е налице предпоставката за отнемане съотв. неиздаване на лиценз. Същото важи и за престъпление, извършено при липсата на умисъл, но при непредпазливост (например убийство по непредпазливост – чл.121, ал.1 НК, причиняване на средна или тежка телесна повреда по непредпазливост – чл. 133 НК и др. ).
 • т. Б предпоставя срещу физическото лице да „е започнато наказателно преследване за умишлено престъпление от общ характер;”. За тази предпоставка важи и казаното по-горе. Специфичното тук е фазата на наказателния процес – тук тя е досъдебно производство, в което физическото лице участва с качеството обвиняем. Веднъж след като то придобие това качество (ако му бъде предявен обвинителния акт) се задейства основанието по т.Б.
 • т.В страда от психическо заболяване – това психическо заболяване трябва да е установено със съответния документ издаден от медицинските органи, който да не е оспорен.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2011 г.) Издаденият лиценз не се отнема, ако в едномесечен срок търговецът или юридическото лице отстрани допуснатото нарушение на чл. 27, ал. 2.

Това означава че преди отнемането на издадения вече лиценз следва да се даде указание на търговеца или юридическото лице да отстрани нарушенията и да представи необходимите документи. Тази разпоредба обаче не важи за лицата по чл. 21, ал.1, т.2, пр. 2, 3 и 4 тъй като те са физически лица.

(3) При отнемане на лиценза лицата по ал. 1 не могат да кандидатстват за издаване на нов лиценз за срок от една година от отнемането, а при отказ за издаване на лиценз срокът е 6 месеца.

Тази разпоредба навява странното усещане за тенденциозност по отношение на бранша за частни услуги за сигурност, тъй като в нито една стопанска дейност няма предвидено ограничение за „кандидатстване” за издаване на лиценз. Всъщност „кандидатстване”едва ли е най-точният израз, който може да бъде използван тук, тъй като заявяването на желание за вписване в регистъра на търговците и лицата извършващи частна охранителна дейност не става въз основа на конкурс. Само тогава можем да сме изправени пред хипотезата на кандидатстване, какъвто тук не е случаят. Съответно тази разпоредба подлежи на прецизиране, като вместо „кандидатстват” се сложи изразът „заявят”.

Отделно от това, както бе написано по-горе, за нито една стопанска дейност не е предвиден такъв срок. Може да се каже, че и в това отношение проличава фактът че ЗЧОД не е в ход с новите обществени отношения. Тук той търпи критика .

Чл. 22. (Изм. – ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Отказът за издаване на лиценз и отнемането му могат да се обжалват по съдебен ред чрез органа, който е издал акта, в 14-дневен срок по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Това означава, че по тези спорове е компетентен Административния съд по седалището на административния орган, издал административния акт (чл.133, ал.1 АПК ). По дела за откази и отнемане винаги ще е компетентен по силата на това правило Административния съд София град, тъй като седалището на органът издаващ лицензиите се намира в град София.

Чл. 23. (Отм. – ДВ, бр. 43 от 2011 г.)

Глава трета.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, И НА ТЕХНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Чл. 24. (1) При организиране на охраната лицата, извършващи дейност по чл. 5:

 1. оценяват състоянието и степента на сигурност на охраняваните обекти при необходимост, но не по-малко от веднъж годишно;
 2. създават съответната организация за охрана и безопасност, включително чрез провеждане на задължителен ежедневен и периодичен инструктаж на охранителите;
 3. изготвят и съхраняват правила и указания за спецификата на извършваните видове охранителна дейност, утвърдени от възложителя по договора за охрана или от упълномощен от него представител.

 (2) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2011 г.) За всеки обект, поет за охрана, лицата, извършващи дейност по чл. 5, изготвят и съхраняват на обекта и план за неговата охрана, който включва:

 1. особеностите на охранявания обект;
 2. организация на охраната (постове, маршрути, смени, въоръжение, комуникации и указания за тактиката на действие при различни ситуации);
 3. данни за оръжието, ако такова се използва за охрана на обекта;
 4. данни за моторните превозни средства, ако такива се използват при осъществяване на охраната;
 5. данни за монтиране на видеокамери, както и на аналогични технически средства или системи, позволяващи да се правят видеозаписи;
 6. правилник за пропускателния режим, утвърден от възложителя по договора за охрана или от упълномощено от него лице;
 7. списък и график за работа на охранителите.

 (3) (Изм. – ДВ, бр. 82 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 43 от 2011 г.) В 14-дневен срок от подписването на договора за охрана или от фактическото поемане на обекта за охрана по чл. 5, ал. 1, т. 5 лицата, извършващи дейност по чл. 5, ал. 1, уведомяват писмено за това органа, издал лиценза или вписал удостоверяването по чл. 2, ал. 2, т. 2, и съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия се извършва дейността. В същия срок компетентните органи се уведомяват писмено и за снемането на охраната.

 Интересното при тези разпоредби е, че понякога те са основание за административно наказателна отговорност на охранителната фирма. Това правно положение създава една несигурност в охранителните фирми, че те могат да бъдат преследвани по административнонаказателен ред за неизпълнение на задължение, което по дефиниция е възложено в тежест на възложителя на договора за охрана (така в НАХД 1082/2012г. на РС – Горна Оряховица, НАХД 125/2010г. на РС – Монтана и др.).

Така поставена, разпоредбата на т.6 в ал. 2 на чл. 24 от ЗЧОД се явява своего рода на изключение на принципа на личната отговорност в административнонаказателния процес. Това е така, тъй като по тази разпоредба се носи отговорност за неизпълнение на задължение от трето лице (в случая възложителя).

Затова следва да се направи реформа в заключителната част на закона в чл. 42 и сл. която да уточнява че отговорността по чл.26, ал.2, т.6 ще се носи от възложителя който не е изпълнил задължението си да утвърди правилник за пропускателния режим.

Отделно от това следва да се направи и реформа в чл.24, ал.3 в частта за уведомяването на ОД на МВР на чиято територия се извършва дейността. Това изискване е прекомерно, тъй като с оглед на развитието на информационните технологии и, евентуално, при създаването на единен регистър на търговците извършващи дейност по чл.5 от ЗЧОД необходимостта от такова уведомяване става излишна.

Затова и считам, че в ал.3 следва да се направи следното изменение: след думите „чл.2, ал.2, т.2” се премахва запетаята и думите „и съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия се извършва дейността”.

Чл. 25. На лицата, извършващи дейност по чл. 5, се забранява:

 1. при осъществяването на дейността да въвеждат и използват методи или средства, които излагат на опасност живота и здравето на други лица или уронват честта и достойнството на гражданите;
 2. да приемат за изпълнение задължения, които противоречат на закон или друг нормативен акт;
 3. да използват униформено облекло, символи и отличителни знаци, полицейски лампи, маскировъчни качулки или надписи, въведени за структурни звена на МВР или за други държавни органи и показващи принадлежност към тях;
 4. да предоставят или преотстъпват на други лица своя лиценз за извършване на частна охранителна дейност.

По същество нормата на чл.25 се отнася до спазването на определено поведение от лицата по чл.5, или по скоро до поведението на техните служители.

Т.1 е еманация на общото правило на чл.45 ЗЗД да не се вреди другиму. Това означава, че освен административнонаказателната отговорност, търговецът и неговият служител ще бъдат страна и по един граждански иск за вреди, както и, ако деянието съставлява престъпление – по едно наказателно правоотношение. Изискването „да не се вреди другиму” тук е ограничено само до методите или средствата които се използват при осъществяването на дейността. По отношение на „честта и достойнството” като морални категории вмъкнати в правна норма, следва да се прилага стеснително/рестриктивно тълкуване. Това е така тъй като всяко едно поведение което е насочено към опазването на определено благо означава ограничаване на определени свободи и права на трети лица, които биха могли да посегнат върху това благо. Затова всяко едно такова действие (например действието претърсване) би могло да се стори на третото лице уронващо неговите чест и достойнство. Затова тук следва да се преценява ограничително кога е налице такова уронване.

Т.2 всява напръв поглед определен смут. Какво би било това задължение, което по същество би противоречало на закон или друг нормативен акт? И защо съществува такова ограничение, което запретява едва ли не на търговците по ЗЧОД да извършват и друга дейност?

Пример за такава забрана е разпоредбата на чл. 121д, ал.2, т.10 от Кодекса за социалното осигуряване, която разпоредба въвежда ограничение за съдружници и акционери, членове на управителен съвет или контролен орган на дружество извършващо охранителна или сходна с нея дейност, да членуват в управителен или контролен орган на пенсионноосигурително дружество. Тази безсмислена забрана е въведена с реформата на КСО от 2003 г. Казвам безсмислена тъй като единствената цел на тази забрана, според становищата на вносителите на реформата от 2003 г. е ограничаване на изпирането на пари от „престъпна дейност”. Считам че 10 години по-късно такава опасност не съществува и т.10 на чл. 121д, ал.2 КСО следва да се отмени. Следва да се има предвид че е възможно тази разпоредба да противоречи и на Конституцията с оглед на нарушаването на правото на свободна стопанска инициатива.

По т.3 се въвежда изискването да не се носят отличителни знаци въведени в структурата на МВР. Това изискване е обосновано и правилно, с оглед на това, че обществото следва да разпознава лицата, които са част от МВР и тези които не са, за да се избегнат обърквания. Въпреки това е резонно да се помисли за въвеждане на специален режим на движение на патрулите на търговците по чл.5 ЗЧОД, с оглед на това че и те както и лицата от правоохранителните органи на МВР опазват имущество и лица. С оглед на тази обществено значима дейност е оправдано да се въведе такъв режим, като се отмени и израза „полицейски лампи” в тази разпоредба, и се направи реформа в ЗДвП.

Т.4 въвежда ограничение за преотстъпване на лиценз. Това ограничение е правилно.

Чл. 26. (Изм. – ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Лицата, осъществяващи частна охранителна дейност, са длъжни да предоставят на органите на МВР, а за охраняваните обекти на Министерството на отбраната и на Българската армия – на служба “Военна полиция” информацията, с която разполагат относно извършена, извършваща се или подготвяна престъпна дейност.

В тази разпоредба се въвежда задължение за предоставяне на информация, от която може да стане ясно, че се подготвя престъпно деяние, или от която е видно, че престъпната дейност е във фаза на подготовка. Въпреки това остава неясно защо насрещен субект са ОДМВР и Служба „Военна полиция” при положение, че основен субект, който може да възбуди наказателно преследване, е съответният прокурор. Затова е мислима реформа в тази разпоредба, която да вмени задължението за предоставянето на информация за престъпна дейност от търговеца към прокурора.

Следва продължение…