АПИ: „почти половината пътища в България са в добро състояние“

В прикачения файл ще намерите доклад на служители на Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/от м. Октомври 2015 г. Същият е приет на Заседание на Управителния съвет на АПИ с протокол № 12423/15 от 23.10.2015 г. под председателството на инж. Лазар Лазаров.

„Констатациите“ в този доклад са противоречиви:

  • Според АПИ над 41 % от републиканската пътна мрежа (РПМ) са в добро състояние, позволяващо нормално шофиране по настилката, а 27 % от РПМ е в средно състояние;
  • Докладът може да бъде характеризиран като вътрешно противоречив тъй като констатацията, че „спрямо резултатите от 2010 година се забелязва ръст на пътищата в „Добро“ състояние“ (стр. 3 най-долу) противоречи на друга от „констатациите“, която обосновава увеличението на цената на винетните стикери, че „чрез осигуряване на тези средства ще се спре трайно негативната тенденция към влошаване на общото състояние на РПМ…“ (стр. 5 първия параграф във Bold);
  • Идеята на регионалното министерство и АПИ относно увеличаване на цените на винетните стикери е явно „самофинансирането“ на поддръжката на РПМ чрез винетки, което противоречи на Закона за пътищата. Съгласно чл. 43, ал. 1 от ЗП:

Чл. 43. (1) Изграждането, реконструкцията, ремонтът и поддържането на републиканските и общинските пътища се финансират със средства от държавния бюджет, от бюджетите на общините, с безвъзмездно предоставени средства и със заеми от международни финансови институции.

Така чрез увеличението на цената на винетните стикери се цели:

  1. да се спестят средства от бюджета на АПИ и МРРБ за изграждане, реконструкция, ремонт и поддържане на републикански и общински пътища;
  2. спестените пари да бъдат пренасочени.

Считаме че обществото трябва да е наясно с горните обстоятелства, поради което публикуваме този доклад:

Снимка: АПИ