Проект “Повишаване на доверието на обществото в съдебната система чрез анализ и оценка на съдебната реформа.”

Управителният съвет на Сдружение “Център за законодателни оценки и законодателни инициативи” съобщава, че на 07.09.2017 г. бе сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Добро управление”.

Проектът под наименование “Повишаване на доверието на обществото в съдебната система чрез анализ и оценка на съдебната реформа” е финансиран от ЕС с национално съфинансиране.

Повече за целите на проекта, както и за неговото изпълнение можете да следите на интернет-страницата на Сдружението.

Проект № BG05SFOP001-3.003-0028-C01 “Повишаване на доверието на обществото в съдебната система чрез оценка и анализ на съдебната реформа.”, финансиран чрез Оперативна програма “Добро управление”