Сметната палата: липсва информация как е определена по-високата цена на билета в София

Сметната палата на Република България обяви резултатите от направения одит  на „Център за градска мобилност“ ЕАД („ЦГМ“ ЕАД) за периода от 01.01.2014 г. до 30.06.2016 г.

В т.2.13.2. от одитния доклад, Сметната палата предоставя резултатите от осъществената проверка във връзка с разработения от „ЦГМ“ ЕАД проект на обща Икономическа рамка на обществения транспорт в Столична община за 2016г., предоставен на председателя на Столичния общински съвет с Доклад, изх. № 735/1/ от 25.03.2016 г. Именно тук е заложено повишаването на цената на билета за грандския транспорт в гр. София.

Публикуваме дословно изводите на одитиращия орган досежно увеличаването на цената на билета:

2.13.2. В доклада на изпълнителния директор на „ЦГМ“ ЕАД, с който е внесено предложението за обща Икономическа рамка за 2016 г. са направени предложения за: увеличение на цената на два вида превозни документи – карта за еднократно пътуване (от 1.00 лв. на 1.60 лв.) и карта за 10 пътувания (от 8.00 лв. на 12.00 лв.); въвеждане на три нови вида превозни документи (тридневна карта за всички линии – 10.00 лв., месечна карта „Метро плюс“ – 43.00 лв. и карта „София“ – 20.00 лв.); запазване на цените на останалите видове превозни документи и очаквано увеличение на дела на пътуванията с по-дългосрочни превозни документи (абонаментни карти), като прогнозираният финансов ефект за 2016 г. е увеличение на приходите с 15 500 хил. лв. В доклада не се съдържа информация за механизма, по който е определена предложената по-висока цена на превозните документи и дали нейното формиране е съобразено с действащите към този момент Правила за образуване цената на еднократно пътуване и превозните документи за масов градски транспорт на територията на СО. В предложението не е включен анализ на очаквания ефект от промяната в цената върху размера на приходите на „ЦГМ“ ЕАД от продажба на превозни документи през следващи отчетни периоди, а от там и върху недостига на средства за разпределение между транспортните оператори.

Припомняме, че Софийският административен съд отмени на 22.02.2017 г. наредбата на Столична община, с която беше увеличена цената на билета за градски транспорт от 1 лв. на 1,60 лв.,  определяйки я като „незаконосъобразна“.

Делото за скъпия билет беше образувано по жалби на граждани и сдружението “Център за законодателни оценки и законодателни инициативи” срещу наредбата в цялост или отделни разпоредби от нея.

Целият одитен доклад на Сметната палата може да прочетете по-долу:

Снимка: БНР