Съдебна реформа

Този раздел е създаден във връзка с Проект № BG05SFOP001-3.003- 0028-C01 „Повишаване на доверието на обществото в съдебната система чрез оценка и анализ на съдебната реформа.“, финансиран от Европейския съюз и Оперативна програма „Добро управление“. Публикуваната информацията не представлява становище на Европейския съюз или на Министерския съвет на Република България.


I. Приключи изпълнението на Дейност № 1 по Проект № BG05SFOP001-3.003- 0028-C01. В тази дейност бяха анализирани политическите програми на мнозинствата в Народното събрание за периода от 2009 до 2017 г., предложените мерки, както и тяхното изпълнение.

Резултатите от анализа по Дейност № 1 може да откриете по-долу:

II. Приключи изпълнението на Дейност № 2 по Проект № BG05SFOP001-3.003- 0028-C01. В тази дейност бяха анализирани стратегиите за развитие на съдебната реформа, както и на проектите на такива документи, приети в периода от 2009 до 2017 г.

Резултатите от анализа по Дейност № 2 може да откриете по-долу: