Членство

Членове на сдружението могат да бъдат физически и юридически лица, които следва да са ангажирани с активно участие в процесите на развитие на гражданското общество и демократичното развитие на институциите в Република България и Европейския съюз, както и/или да осъществяват предоставянето на образователни, юридически, консултантски и други дейности.

Процедурата за членство стартира с подаването на писмено заявление по образец до Управителния съвет, в което кандидатът за член декларира, че е запознат и приема разпоредбите на Устава на Сдружението, задължава се да ги спазва и внася в предвидения срок членски внос.

Управителният съвет взема решение, с което одобрява или не кандидата, като при положително решение, същото се изпраща на Съвета на учредителите за одобрение.

Кандидатът става член с решението за одобрение от Съвета на учредителите.

Образец на зявление може да намерите по-долу:

Заявление за членство – физическо лице

Заявление за членство – юридическо лице